วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สายสาขาเรียน

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึ่งในสี่คณะเริ่มแรกตั้งของมหาวิทยาลัย โดยมีวิวัฒนาการมาจาก "โรงเรียนป่าไม้" เปิดสอนในสาขาวิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึง การจัดการลุ่มน้ำ โดยทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก
คณะวนศาสตร์ วิวัฒนาการมาจาก "โรงเรียนป่าไม้" ของ กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตราธิการ เปิดสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 ที่จังหวัดแพร่ โดยในระยะแรกได้ใช้หลักสูตรการศึกษา2 ปี ผู้ที่เรียนจบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรการป่าไม้ ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2482 ได้โอนมาอยู่ในสังกัด "วิทยาลัยเกษตรศาสตร์" พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนป่าไม้" เป็น "โรงเรียนวนศาสตร์" โดยจะรับนิสิตเฉพาะผู้ที่สำเร็จจาก "โรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แม่โจ้"เท่านั้น นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงหลักสูตรจาก 2 ปี เป็น 3 ปี โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญาวนศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "วิทยาลัยวนศาสตร์" โดยรับนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโดยทั่วไปเข้าศึกษาด้วยในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการจัดตั้ง "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ขึ้น วิทยาลัยวนศาสตร์จึงได้เปลี่ยนเป็น "คณะวนศาสตร์"และได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนถึงปัจจุบัน แต่คณะวนศาสตร์ยังคงเปิดการเรียนการสอนอยู่ที่จังหวัดแพร่ และได้ย้ายมาอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เมื่อปี พ.ศ. 2499 พร้อมทั้งปรับปรุงหลักสูตรโดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวนศาสตรบัญฑิต และเริ่มเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2510


หน่วยงานภาควิชาการจัดการป่าไม้


ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้


ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์


ภาควิชาวนวัฒนวิทยา


ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ [1]


ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา


ศูนย์วิจัยป่าไม้


ระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)


สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้


สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้


สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้


สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมสาขาอุทยาน นันทนาการและการท่องเที่ยว


หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ)


สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ


หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้)


สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้


หลักสูตรสองปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์)คู่ขนานกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา และมนุษยวิทยา)


[แก้] ระดับปริญญาโท


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์)


สาขาวิชาการจัดการป่าไม้


สาขาวิชาชีววิทยาป่าไม้


สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์


สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา


สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำ


สาขาวิชาอุทยานและนันทนาการ


สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้ (ภาคพิเศษ)


สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้


สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ)


สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน


[แก้] ระดับปริญญาเอก


หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์)


สาขาวิชาการจัดการป่าไม้


สาขาวิชาวนวัฒนวิทยา


สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำ


สาขาวิชานิเวศวิทยาป่าไม้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น